Historik - Brf Älvsjö Centrum 1

Go to content

Main menu:

Historik

BRF ÄLVSJÖ CENTRUM 1

Bostadsrättsföreningen Älvsjö Centrum 1 har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende, lokaler och mark med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. För lägenhet 421-463, 561-563 och 621-644 får till medlem endast antagas fysisk person som fyllt 55 år. Om äkta makar förvärvar bostadsrätt är det tillräckligt att en av makarna uppnått sagda ålder. Med äkta makar jämställs de som sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden. Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

Älvsjötrakten är en gammal kulturbygd. Fram till 1900-talets början utgjorde området ett typiskt jordbrukslandskap, med stora sätesgårdar som Långbro, Älvsjö och Örby slott med anor från 1500- och 1600-talen. Genom trakten gick under medeltiden  Göta Landsväg, som fram till anläggandet av nya Södertäljevägen 1660 var den enda vägen mot södra Sverige från Stockholm. Den finns fortfarande kvar över Årstafältet och kan spåras vidare i Götalandsvägen och Sjättenovembervägen. I området som motsvarar centrala Älvsjö gick vägen på en lång träbro över Magelungs dalgång -  därav namnet Långbro.


Gamla Göta Landsväg på Årstafältet

Älvsjö är idag namnet på såväl en stadsdel som ett stadsdelsområde. Stadsdelarna i Älvsjö stadsdelsområde heter Långsjö, Herrängen, Liseberg, Långbro, Solberga, Älvsjö och Örby slott. Stadsdelen Älvsjö fick redan 1921 en stadsplan. Pga. gränsdragningen 1945 kom stora delar av centrala Älvsjö att tillhöra den nybildade stadsdelen Solberga.  I den s.k. Söderortsvisionen ingår Älvsjö Centrum som ett av tolv s.k. stadsutväxlingsområden i Stockholm som innebär förtätning och satsning på Älvsjö som kommersiellt centrum.


Älvsjö stadsdelsområde omfattar  Långsjö, Herrängen, Liseberg, Långbro, Solberga, Älvsjö och Örby slott.

En del av denna Älvsjö Centrum-vision utgjordes av området kring kvarteret Armborstet, som begränsades av Älvsjövägen, Segervägen och Götalandsvägen.  Den del av Segervägen som angränsar till kvarteret Armborstet har senare omdöpts till Sten Stures Gränd.


Programförslag för omvandling av Älvsjö Centrum (från " Förslag till detaljplan för del av kv. Armborstet inom stadsdelen Solberga, Dp 2004-04403-53").

Området var planlagt för kontor/laboratorium, park- och gatumark och var fram till 1940-talet i stort sett obebyggt med ett stickspår från stambanan mot LM Ericssons område. Stockholms stad hade några förrådsbyggnader längs spåren fram till i början av 1910-talet. I nordvästra hörnet hade LM Ericsson uppfört provisoriska bostadsbaracker som revs på 1970-talet. I den sydöstra delen invigdes 1949 ett daghem och förskola som kallades Älvsjögården i form av en vinkelbyggnad mot Älvsjövägen och Segervägen. Den revs 1996. Villa Elfhem uppförd 1904, även kallad "Doktorsvillan" efter distriktsläkaren Almroth låg ursprungligen i kvarteret Armborstet. Den har kvar sin yttre karaktär och är återuppförd som granne till Lerkrogen på Götalandsvägen 224. Som en mindre del av Älvsjö Centrum-visionen föreslog kommunstyrelsen den 9 nov 2005 att kommunfullmägtige skulle anta "Förslag till detaljplan för del av kv. Armborstet inom stadsdelen Solberga". Detta gjorde kommunfullmäktige den 25/11 2005 utan omröstning (Planbeskrivning,  Genomförandebeskrivning,  Plankarta)
Kvarteret styckades i  7 fastigheter med benämningarna Armborstet 1-7, i vilka PEAB uppförde flerlägenhetshus på Armborstet 1 och 5 radhus på Armborstet 3-7.  Mellan Armborstet 2 och resterande fastigheter anlades kvartersgatan Fru Kristinas gränd, med namn efter Sten Stures hustru, Kristina Nilsdotter Gyllenstierna (1494-1559).  Bygglov beviljades  i september 2006.Omfattningen av fastigheten Armborstet 2 (röd-grön), till vilken föreningen har tomträtt (Kartbutiken, Stockholms stad)  

JM AB och Seniorgården AB påbörjade i slutet av 2006 uppförandet av fyra flerfamiljshus på Armborstet 2 och i mars 2007 hade hus nummer 1 kommit upp ur källaren och byggandet av lägenheterna påbörjats.


Kom och köp bostadsrätt - Bygget igång vintern 2006-2007

Bostadsrättsföreningen Älvsjö Centrum 1 registrerades hos Boverket i  mars 2007 med organisationsnummret 769616-1921 och gjorde i  maj 2007 den formella överenskommelsen med Seniorgården AB att färdigställa byggnationen på totalentreprenad. Denna preciserades till att omfatta fyra bostadshus i tre till fem våningar med totalt 78 bostadsrätter med en total boyta på 6156 m2 samt 55 parkeringsplatser varav 45 i garage. Föreningen övertog tomträtten till Armborstet 2 av Stockholms kommun i juni 2007. Avtalet gäller oförändrat i tio år t.o.m. den 30 september 2016.  Föreningens stadgar registrerades hos Boverket  i  augusti 2007, och i oktober var hus 4 under tak, samtidigt som markarbetena påbörjats. I december 2007 var visningslägenheten i trapphus 1 iordningställd och färdig
för visning. Föreningen övertog 2008 byggnader och tomträtt till ett pris av 229 221 985 kronor och inflyttningarna pågick från februari till september.

Här skall vi snart bo - hösten 2007

 
Back to content | Back to main menu